אודות

​מרכז המידע הימי לישראל
נושא המרחב הימי צובר חשיבות בשנים האחרונות. במרחב זה קיימים שימושים רבים כגון- חקלאות ודייג ימי, תחבורה ימית, הגנה על המצוק החופי, תיירות ונופש, משאבי טבע, תשתיות אנרגיה ותקשורת, מתקנים ופעילות בטחונית וכו'.
העניין הגובר במרחב הימי מוצא את ביטויו בשנים האחרונות בין השאר בתחומים הבאים:
קידום תכניות של מתקני תשתית: מערכות טיפול, קבלה והולכה של גז טבעי; מתקני התפלה; נמלים; שמורות ימיות; חקלאות ימית ועוד.
בחינת האפשרות להקמת איים מלאכותיים בראשות משרד המדע והטכנולוגיה.
ועדת החקירה לבדיקת גבולות השיפוט של רשויות מקומיות לאורך חופי ישראל.
הסדרת החלוקה לגושים של המים הטריטוריאליים של ישראל.
יוזמות חקיקה שונות שמתייחסות להגנה סביבתית על המרחב הימי.
 
בשל היעדר חקיקה מאגדת לכלל התחומים במרחב הימי, נעשית במרחב זה פעילות על בסיס חיקוקים שונים כגון: חוק התכנון והבנייה, חוק השמירה על הסביבה החופית, חוק הנפט, פקודת הנמלים ופקודת הדייג. דרישות הפיתוח וצפיפות שימושי הקרקע הצפויים במרחב הימי של ישראל בשנים הקרובות, מגבירים את הצורך בתכנון וניהול מושכלים של מרחב זה.
מידע ונתונים ימיים חשובים ניהול של הסביבה הימית ומשמשים בין היתר לצורך הערכת מחקרים, ניטור ובקרה של תהליכים ימיים ואקולוגיים, הקמת ותחזוקת תשתיות ומתן תגובה מהירה במקרי אסון ומפגעים. למען הסדרת פעולות אלה נדרש שיתוף פעולה ותיאום בין כלל הארגונים.
אחד המרכיבים החשובים בדרך לניהול אינטגרטיבי והסדרת כוללת במרחב בימי, הוא יצירת מסד נתונים נגיש ורב נושאי. פלטפורמה מעין זו תאפשר נגישות ותגביר את השקיפות למידע, תתמוך בשיתופי פעולה ותגביר את התיאום בין הגורמים השונים הפועלים במרחב הימי.
מטרת העל מרכז המידע הלאומי למרחב הימי היא לרכז ולארגן את המידע בנוגע למרחב הימי בכל תחומי הידע הקיימים ולהנגישו לכלל הגורמים המתעניינים במרחב הימי.
הקמת מרכז מידע לאומי למרחב הימי