תנאי שימוש באתר

א. כללי

מנהל התכנון, מדינת ישראל (להלן: "המנהל ") מציע את המידע והשירותים המקוונים באתר אינטרנט זה (להלן: "השירות" או "האתר") בכפוף לתנאים הבאים: 
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר ו/או מתקשר עם האתר.
המידע באתר מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד

ב. זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המנהל , כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה 
(להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. זכות היוצרים מצויה בבעלות המנהל  או בבעלותם של צדדים שלישיים, ושמורה להם.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, הכל בהתאם לכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המנהל  ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המנהל .
לתנאי רישיון השימוש בתצלומי סטילס שזכות היוצרים בהם מצויה בבעלות מלאה של מנהל התכנון המופיעים באתר זה ראה נספח " רישיון שימוש בתצלומי סטילס שזכות היוצרים בהם מצויה בבעלות מלאה של מנהל התכנון המופיעים באתר זה".

ג. קישורים לאתרים

באתר זה נמצאים קישורים המפנים לאתרים חיצוניים, אתרים אלה אינם בשליטת המנהל  ואין המנהל  אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרים האמורים. האתרים נועדו לנוחיות המשתמשים באתר בלבד. כמו כן אין למנהל  אחריות עקיפה או ישירה לאמור באתרים, ואין המנהל  אחראי בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג, במידע שמופיע באותם אתרים. המנהל  לא יישא באחריות בגין נזקי תכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מהשימוש באתרים. הווה אומר כי אין בין המנהל  לבין בעלי האתרים המקושרים יחסים משפטיים או מסחריים.
בעת עריכת הקישורים לאתרים החיצוניים באתר המנהל , נמצא כי המידע הינו תואם את מטרותיו הכלליות של האתר וכי הקישורים עצמם הינם תקינים לאותה עת. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר ולכן אין לפרש קישורים לאתרים חיצוניים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המנהל  לאתרים המקושרים או למפעיליהם, בעליהם או יוצריהם, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצאים בהם, או למוצרים המוצגים בהם.
אם משתמש באתר סבור שאתר מקושר או החומר המצוי בו אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, או בכל פנייה נוספת הרלוונטית לשירות זה הוא מתבקש להודיע על כך לצוות האתר בכתובת הדוא"ל:  website@mof.gov.il .

ד. פרטיות

לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר.
1. "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
2. מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".
3. במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט , והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.

ה. פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה שיש סתירה או אי-התאמה בין החומר המתפרסם באתר לבין החומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, החומר בפרסומים רשמיים אלה ייחשב כנכון. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין פרסום אחר של המנהל , יקבע המנהל  איזה מן הפרסומים ייחשב כנכון.

ו. אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("‎AS IS"). 
מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. 
מדינת ישראל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. 
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. 
מדינת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי ‎JAVA, JAVASCRIPT, ACTIVE-X. 
לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל", לרבות עובדיה ונציגיה.

ז. פניות בנוגע לאתר האינטרנט של המנהל

 בכל פניה או שאלה הנוגעת לפעילות אתר האינטרנט של המנהל , ניתן לפנות באמצעות כתובת הדוא"ל :   website@mof.gov.il

נספח רישיון שימוש בתצלומי סטילס שזכות היוצרים בהם מצויה בבעלות מלאה של מנהל התכנון המופיעים באתר זה

אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי מנהל התכנון (להלן – המנהל ). היצירות המופיעות באתר זה, לרבות תצלומים, טקסטים, סרטונים וכו', מוגנות בזכות יוצרים, המצויה בבעלות המנהל  או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעלי הזכות. לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי תנאי רישיון המפורטים מטה או לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן וכו'

 

תמצית הרישיון, מובאת לנוחיות המשתמש וכפופה לתנאי השימוש המלאים:

רישיון זה חל על תצלומי סטילס המצויים באתר, ואשר זכות היוצרים בהם שייכת במלואה למנהל . ניתן לזהות תצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת במלואה למנהל , על-ידי כך שהם מצויים באתר מנהל התכנון תחת הכותרת "גלריית תמונות".
מותר לך:
להשתמש בחינם בכל תצלום שמופיע  באתר מנהל התכנון תחת הכותרת "גלריית תמונות".
כאמור, לכל מטרה חוץ משימוש מסחרי בתנאים הבאים:
• מותר להעתיק, להפיץ, להראות ולשלוח כל תצלום כזה בחינם.
• מותר לבצע שינויים טכניים בכל בתצלום כאמור כדי להתאים אותו לשימוש בכל מדיה או פורמט אחרים.

אתה חייב:
• לציין ליד התצלום את שם היוצר ואת שם המנהל : מנהל התכנון .

אסור לך:
• אסור לשנות את התצלום או להשתמש בו בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה, של המנהל  או של היוצר. 
• אסור ליצור יצירות נגזרות או להעניק רישיון-משנה בתצלום (חוץ ממה שמותר לפי תנאי הרישיון או לפי כל דין). 

 

א. הגדרות

1. "נותן הרישיון" הוא מנהל התכנון מדינת ישראל (להלן גם "המנהל "). 
2. "היוצר" הוא מי שיצר את היצירה.
3. "התצלום" הוא התצלום המוגן בזכות יוצרים המוצע לשימוש על פי תנאי רישיון זה. 
4. "המשתמש" הוא אדם מי שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה.

ב. כללי

1. המנהל  מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש בתצלומי סטילס שבאתר ואשר זכות היוצרים בהם מצויה בבעלותו המלאה, בהתאם לאמור להלן. 
2. יודגש, כי המנהל  איננו בעל זכות היוצרים בכל התצלומים המופיעים באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי תצלומי הסטילס שבהם יש למנהל  זכות יוצרים. תצלומים אלה מצויים בדפי האתר ומסומנים בסימן "חותמת".
3. .התצלומים כאמור בסעיף ב.2. מוצעים לשימוש בכפוף לתנאי רישיון זה (להלן – "הרישיון"). על ידי ביצוע פעולה מהפעולות המותרות על-פי רישיון זה, המשתמש מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן הרישיון מעניק למשתמש את הרישיון כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש לתנאים אלה.

ג. הענקת רישיון

בכפוף לתנאי רישיון זה, נותן הרישיון מעניק למשתמש בזאת רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרה, פרט לכל שימוש מסחרי, לעשות בתצלומים כאמור בסעיף ב.2, את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים:

1. העתקת התצלום, הפצת עותקים ממנו, העברתו לציבור, העמדתו לרשות הציבור ושידורו, בכל מדיה או פורמט, וכן ביצוע שינויים טכניים בתצלום, הדרושים על-מנת לממש את הרשות בכל מדיה או פורמט ורק ככל שהם דרושים – מותרות;
2. יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו או של היוצר, או של נותן הרישיון – אסורה.
3. הענקת רישיון-משנה בתצלום – אסורה.
4. בכל שימוש בתצלום, על המשתמש לציין את שם היוצר וכן את שם המנהל  : מנהל התכנון
5. למען הסר ספק, רישיון השימוש בתצלומים כאמור אינו כולל תצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת לגורמים שאינם המנהל . כל שימוש בתצלומים כאלה, אשר מצויים באתר  מנהל התכנון תחת הכותרת "גלריית תמונות". מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים בהם.
6. יובהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית בתצלום, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.
7. רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
8. רישיון זה אין בו כדי לחייב את המנהל  להעלות לאתר את התצלומים המצויים ברשותו, כולם או חלקם.
9. הרישיון ניתן ביחס לתצלומים המופיעים באתר כמות שהם, לרבות ברזולוציה בה הם מופיעים באתר. אין ברישיון זה כדי לחייב את המנהל  להעלות לאתר את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר. 
10. בכל שאלה בנוגע להיקף השימוש המותר ניתן לפנות אל כתובת הדוא"ל:  website@mof.gov.il.

ד. פקיעת הרישיון

רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מיידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש.

ה. מצגים, אחריות והסרת אחריות.

• הרישיון כאמור בסעיף ג', מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש בתצלומים לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד. 
• המנהל  שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.
• המנהל  שומר לעצמו את הזכות להוריד חומר מהאתר בכל עת. 
• המנהל  לא יישא באחריות להתאמת הרישיון ו/ או התצלומים לצורכי המשתמש. 
• המנהל  לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתצלומים על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. 
• המנהל  לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או משימוש באתר.
• המנהל  לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות הורדת תצלומים לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגוןJava, JavaScript, Active-X).

ו. שונות

1. תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור:
א. צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה בתיאום מראש עם היועץ המשפטי של המנהל .
ב. רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש. 
2. פרסומים רשמיים של מדינת ישראל – במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון

 

 

הבעלות וזכויות היוצרים במידע המובא באתר זה הינם של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא תשא באחריות לכל שימוש במידע על ידי המשתמש או לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות או במידע המוצג בשירות. המשתמש לבד ישא באחריות לאופן שבו הוא יעשה שימוש במידע המוצג. המידע המוצג בשירות, והשירות עצמו, ניתן "כמות שהוא". מדינת ישראל לא תשא באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג בשירות. המידע האמור כולל מידע שאינו רשמי, אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין מידע המתפרסם בשירות לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

 

כל מידע המוצג באתר זה כפוף לזכויות המקוריות של המידע, בין אם מקורן במידע רשמי או מידע שאינו רשמי, מתוך המשרד או מגורם שלישי. אין בהצגתו של המידע באתר זה כדי להטיל אחריות על המשרד למהימנותו או אמינותו. באחריות המשתמש לבדוק את מקורות המידע שאינו רשמי ואת תנאי השימוש בהם. אין המשרד אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' המבוסס על מידע הלקוח מאתר זה.