​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • Israeli Know-How and Adaptation Technologies for Climate Change

  תקציר

  28.10.2013
  Mitigation and adaptation are two main strategies that are used to address climate change. Mitigation involves finding ways to slow the emissions of GHGs or to store them, or to absorb them in forests or other carbon sinks. Adaptation, on the other hand, involves coping with climatic change – taking measures to reduce the negative effects, or exploit the positive ones, by making appropriate adjustments. There are a number of different sectors in which technologies for adaptation are relevant. In the following section a review of the different adaptation technologies offered by Israeli industry will be outlined by six main sectors (and numerous subsectors(: Climate (Hydroelectric, Tides and Waves Energy Technologies, Natural Gas Infrastructures), Solid Waste Management, Water Resources (Adaptation Technologies: Desalination Technologies), Building and Construction (Protective Solid Structures and Coastal Defenses), Agriculture and Extreme Events and Disasters.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : דו"ח
  אנגלית
  אקלים-מזג אוויר-אטמוספרה
  3
  הורדה


  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  28.10.2013
  11.12.2013

  נגישות המידע

  הורדה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאליים;מים כלכליים;סביבה חופיתארצי

  פרטי ארגון

  משרד הכלכלה והתעשייה