חוק חופש המידע

בקשות למידע לפי חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע​.

הגשת בקשות לקבלת מידע
בקשה לפי חוק חופש המידע תוגש על גבי טופס ייעודי. בקשה זו מלווה בתשלום האגרה הקבועה בתקנות.
לאחר מילוי הטופס ותשלום האגרה יש להעביר הבקשה אל הממונה על חוק חופש המידע במנהל התכנון,  גב' מאיה שרון-כהן .
דואר אלקטרוני: public@iplan.gov.il      
פקס: 077-4448811
דואר: רח' קפלן 2, ירושלים, ת.ד 6158 מיקוד 91132

​טלפון לברורים: 02-6700829 

טופס בקשה לקבלת מידע


אגרות

  • לכל פנייה לקבלת מידע יש לצרף אסמכתא על תשלום אגרת הבקשה*
    התשלום יבוצע ע"י העברת סך של 20 ₪  לבנק הדואר קוד בנק 09
    סניף 001; מס' חשבון:  25042


ככול שהבקשה למידע תדרוש טיפול נוסף, יחוייב המגיש עד לסכום של 150 ₪ (ללא צורך בקבלת אישור נוסף מהפונה).
*עמותות רשומות העומדות בקריטריונים לפטור מתשלום אגרת בקשה בהתאם להוראות חוק חופש המידע - מתבקשות לצרף לבקשה אסמכתא מתאימה.

דוחות 

דוח הממונה אודות יישום חוק חופש המידע 2016

דוח שנתי